Mesto Krompachy má vybudovaný moderný zberný
dvor na separovanie zložiek komunálnych odpadov. Obyvatelia mesta budú ma
okrem tradičného systému separovaného zberu odpadov „priamo z domu“ možnosť
využívať na odovzdávanie komunálnych odpadov aj na zberný dvor.

Leták 1

Leták 2

Leták 3